Choď na obsah Choď na menu
 


Záhadný Val obrů

Pátráme po záhadách tisíce kilometrů daleko a leckdy žehráme, jak je nám to všechno nedostupné.

Jednu velmi pěknou a evidentně dostatečně velkou záhadu přitom máme na Slovensku. Pro začátek uvádíme informace shromážděné slovenským badatelem Ing. Jánem Hurníkem. Pokud vím, zatím zůstaly bez ohlasu.

Tak tedy. Na Slovensku existuje stavba, která se nazývá Val obrů. Co je o něm dosud známé?

Umístění

Táhne se od vrchu Sitno (1009 m.n.m.) ve Štiavnickém pohoří dolů na jih přes území obcí Pečenice a Dudince až k řece Ipeĺ. Ing. Hurník předpokládá, že val se táhl i nahoru na sever (přes Žilinu) a nekončil tedy po Sitnem. Pokračoval také dolů na jih, do Maďarska, za řeku Ipeĺ. Jasně rozeznatelné stopy valu jsou na hraniční čáře mezi okresy Levice a Zvolen, která je zakreslena v mapě v každém školním atlase vydaném před rozdělením ČSFR. Na těchto místech jsou prý kameny i spečené dohromady. Další stopy valu jsou údajně vidět v lázeňské obci Dudince (okr. Krupina, východně od Levic) a také v Maďarsku za řekou Ipeĺ. Tyto poslední dvě informace byly získány od dnes již zesnulého obyvatele – pamětníka obce Dudince.

Rozměry

Budeme-li počítat tu nejkratší možnou variantu, tj. trasu Sitno – hranice SR, potom je to vzdušnou čarou 65 km, v reálu asi tak 80 km. Val je patrně značně rozpadlý, ale místy (na hranici mezi okresy Levice a Žiar nad Hronom) dosahoval šířky až 8 metrů, což je tam prý také jasně patrné.

Stáří valu

Ing. Hurník považuje val za prehistorický, který musel stát jež nejpozději kolem roku 5000 př. n. l. (odůvodnění tohoto názoru viz dále). Nejstarší známá zmínka o valu pochází z listiny ze 13. st., kde se val nazývá Fossa giganteum, tedy Val obrů.

Archeologické nálezy

V bezprostředním valu byla zřejmě výrobna kamenných seker a jiných kamenných nástrojů a jejich sklady. To dokládají bohaté nálezy těchto nástrojů v Pečenicích (dokládá toto jméno, že se tam někdy něco peklo nebo speklo?) vyrobených z tamější suroviny a jejich „sklad“ v Malinovci u Santovky. Jsou datovany kolem roku 5000 př. n. l. a přiřazeny k maďarovské kultuře.

Názory odborníků a další prameny

Zmínky o Valu obrů se nacházejí ve vlastivědných sbornících obcí Dudince a Pečenice, něco by snad bylo možné dohledat i v muzeu v Levicích. V Archeologickém ústavu Slovenské akademie věd v Nitře, který Ing. Hurník osobně několikrát navštívil, tamější odborníci o Valu obrů nevěděli a vlastně je ani nezajímal.

Další souvislosti

Valy a zdi byly velmi oblíbeným obraným prostředkem na mnoha místech naší planety. Stačí připomenout velkou čínskou zeď nebo údajnou peruánskou velkou zeď. Ing. Hurník připomíná tyto analogie:

Bible, Starý zákon – zeď (val) egyptských knížat - nikde dosud nebyla objevena. Chtěla jsem uvést přesnou citaci, ale nepodařilo se mi ji ve Starém zákoně najít.

Řecká mytologie - jsou zde zmínky i nějaké blíže neurčené velké zdi, snad mělo jít o obranou zeď mezi Aténami a Pireem. Také dosud neobjevena.

Hérodotos - v souvislosti se Skythy uvádí, že existoval „val slepců“, který postavili zajatci oslepení proto, aby nemohli utéct.

Teorie Ing. Hurníka

Základním kamenem této teorie je fakt, že zprávy o nejstarších dějinách lidstva se dochovaly na Islandě v podobě pradávných zpěvů eddy. Staroislandštinu, ve které jsou zapsány, považuje za pozůstatek hypotetického prajazyku lidstva, kterému je také velmi blízká slovenština (ne-li mu ještě nakonec ještě bližší než staroislandština). Ing. Hurník předpokládá, že děje a příběhy Eddy se odehrály v prostoru dnešního Slovenska a hymnické zpěvy se dostaly na Island (a dál) tehdy, když původní obyvatelé museli svoji původní vlast opustit. To se stalo ještě v době, kdy u nich neproběhla neolitická revoluce, neboť staroislandština nezná žádné agronomické termíny. Muselo tedy být ještě před rokem 5000 př.n.l., když už je na Slovensko doloženo polnohospodářství. Val obrů, o němž se v Eddě vypráví, je tedy starý nejméně 7000 let. V Eddě, konkrétně v písni o Vaftrudnim, se totiž píše: „Vingrid je val, kde budou bojovat Surtr a (což je obr) a bohové, sto měří mil každým směrem…“ Ing. Hurník z toho dovozuje, že val skutečně postavili obři, kteří kdysi dávno, v době, kdy se odehrávaly příběhy Eddy, na Slovensku skutečně žili.

Jakkoliv to může znít těžko uvěřitelně, některé současné názvy se dají připojit k těm z Eddy kupodivu dobře. Severním hraničním bodem byla vstupní brána do „země obrů“ jménem Varinsfjord – dnešní Varín, val potom pokračoval na Sitno a na jíh až do Šáhů, dříve nazývaných Saag (v Eddě Sagafjord).

A jsou zde ještě další pozoruhodné „záchytné body“- Obr Surtr žil v „zemí ohně“, odkud měl vzejít oheň, který zničí celý svět. Krajina připomínající svým charakterem Yellowstone kdysi existovala východně od Levic. Pozůstatek dřívější živější sopečné činnosti jsou tamější teplé prameny, kromě jiného i v Dudinci. Konec konců, i Val obrů je údajně poznamenán ohněm, který, alespoň místy, spekl jeho kameny. Zajímavé jsou také četné eddické zmínky o kamenných sekerách jako předmětu tehdejšího obchodu. I to odpovídá nedalekým archeologckým nálezům.

Ing Hurník svůj obsáhlý rozbor uzavírá konstatováním, že slovenský Val obrů je prvním stavebním dílem opsaným v literatuře a že je starší než egyptské pyramidy. Přistoupíme-li na jeho argumenty, můžeme připustit, že je starší než 7. tis. let. Vzhledem k nejisté dataci egyptských pyramid je však obtížné tvrdit, která z obou těchto památek je starší.

Jako poslední důkaz správnosti své teorie uvádí Ing. Hurník fakt, že na Slovensku byly skutečně objeveny pozůstatky obrů, a to u řeky Ipeĺ u Želovců (u Velkého Krtíše). Dokládá to citací knihy Pavla Dvořáka: Odkryté dějiny – Dávnoveké Slovensko, str. 205: „Odkrývali další hroby, jeden za druhým a v nich desítky obrovitých mužů, nejedna z koster měřila 205 cm.“ Bojovníci byli pohřbeni v plné zbroji a se zbraněmi. Nejmladšímu z nich nebylo víc než pět let. Ve většině hrobů byly pohřbeny ženy. Oficiální věda datuje (nejspíše velmi pravděpodobně) tyto nálezy do 7-8. st. n. l. Encyklopedie archeologie uvádí, že to je druhé největší pohřebiště z avarské doby na Slovensku. Osada, ke které patřilo, byla opatrně osadou strážní. O mimořádně vysokém vzrůstu „strážců“ se encyklopedie ale nezmiňuje. Proč také tak neobvyklo informací zatěžovat odborné dílo, že. Připustit, že tito strážci a případně i současní slovenští basketbalisté, případně tamější „junáci urostlí jako tatranské jedle“ mohou být potomky dávných obrů, někdejších stavitelů Valu obrů, je pouze otázkou jedné odvážnější spekulace.

O těchto neobvyklých hypotézách a spekulacích můžeme diskutovat třeba donekonečna. Nic to však nemění na tom základním faktu. Na Slovensku existuje jistá záhadná stavba, o které nevíme téměř nic.

 

 

Záhady Antiky 2. Spečený val.

  Je otázne, či môžem Spečený val alebo „slovensky čínsky" múr zaradiť do antického sveta, keď tento svet končil na Dunaji. Ale toto je blog a nie kandidátska práca na získanie diplomu k metličke, špachtličke a celoživotnému čupeniu. Takže záhada zo Slovenska.


 

Nechce sa mi popisovať, ktorí slovenskí národní dejatelia popri Andrejovi Kmeťovi a vedci popri Titusovi Kolníkovi, sa valom zaoberali, ale výsledok je taký, že dodnes nie sú jasné odpovede na dve základne otázky zo štyroch.

 Vieme KDE a vieme ČO.

Spečený val sa tiahne od Sitna po Dunaj. Temer rovno, len z prerušeniami, kde nebol treba. Dodnes sa jeho zvyšky dajú nájsť v chotároch obci tekovského regiónu. Ma dĺžku asi 60 kilometrov. Konštrukcia valu bola založená na štandardnom starovekom zemnom násype spevnenom kameňmi s komorovou drevenou konštrukciou a drevenými palisádami navrchu. Stal na miestach, ktoré je možne prejsť armádou, presnejšie jazdectvom. Val bol zapálený po celej dĺžke a tým došlo k vyhoreniu drevenej konštrukcie s palisádou a spečeniu hliny a zeminy. Umiestnenie v krajine a orientácia ho predurčuje na obranu pred útokom z východu.

Nevieme KEDY a KTO.

Na posledne dve otázky je niekoľko nemožných a niekoľko možných odpovedi. Medzi nemožne odpovede treba zaradiť jeho výstavbu obrami, Ufónmi alebo ako obranu pred Turkami.

Medzi možné odpovede môžeme zaradiť všetky situácie, keď na západnom Slovensku žijúce etnikum cítilo silnú hrozbu útokov nomádov z východu. Táto situácia mohla nastať prvý krát okolo roku 1700 BC, keď Indoeurópania nasadli v južnom Rusku na kone. Ale veľkosť a to, že bol vystavaný naraz, si vyžaduje splniť niektoré ďalšie podmienky:

1. Početne a blízko usídlene obyvateľstvo živiace sa dlhodobo poľnohospodárstvom. Lovci-zberači alebo kočovníci by sa „zbalili" a odišli do bezpečnejších končín. Poľnohospodári mali náradie, ťažne zvieraťa, početnosť a hlavne dôvod „brániť vlasť".

2. Jednotne kmeňové alebo nadkmeňové spoločenstvo s vládnucou vrstvou v priestore temer celého západného Slovenska. Val svojim rozsahom zabraňoval prieniku nepriateľa do strednej Európy vo vnútri karpatského oblúka. Bolo ho možne obísť až cez poľské nížiny. Dnešná D2 v staroveku bola armádou neprechodná. Nakoniec pre zápchy pri Žiline je neprechodná dodnes.

3. Poznanie železa. Také rozsiahle spracovanie stromov v krátkom čase, nie je možne kamennými ani bronzovými sekerami. Ráz krajiny, v ktorej sa nachádzal, bol podobný dnešku. Nebola zarastená hustým lesom. Materiál na stavbu musel byt v niektorých úsekoch dopravovaný. Na Slovensku sa samozrejme nachádzajú význačné opevnenia vybudovane pred dobou železnou, napr.: Nižná Myšľa, ale to sú „prdince" oproti spečenému valu.

4. Dunaj. Ten, kto staval val tam, kde ho staval, musel mat na to veľmi silný dôvod. Nepriateľ musel byt bez valu neporaziteľný. Stavitelia dúfali, že val je pre neho neprekonateľnou prekážkou. Tým že bol pripojený k Dunaju, sa spoliehali na Dunaj, či už ako prírodnú a pre votrelca technicky neprekročiteľnú prekážku. Alebo ako prekážku bránenú niekým na jeho západnej strane.

5. Časový predstih. Budovatelia vedeli, že nepriateľ zaútočí a verili, že majú čas val vybudovať. V tomto prípade sa nejednalo o okamžitú hrozbu. Druhou vecou je poznanie, že nepriateľ nepodnikne krátkodobý koristnicky nájazd, proti ktorému sa stačí brániť v hradiskách alebo útekom do hor, ale z jeho strany ide o trvale ovládnutie územia a obyvateľstva.

6. Vzor. Stavitelia poznali spôsob výstavby a vedeli o použití veľkých krajinných valov, ako účinnej obrany proti nomádom.

7. Jeho spálenie. Keďže val bol spálený vcelej dĺžke, nemohol to byť jeden zo spôsobov vedenia boja. Vstaroveku neexistovala armáda, ktorá by dokázala útočiť v 60 kilometrovom úseku naraz. Nakoniec, val by prehorel za niekoľko hodín natoľko, že jeho zhorenisko bolo možne zasýpať zeminou a pohodlne prejsť na stranu obrancov. Načo bojovať, keď bolo možne počkať.

Riešenia.

Všetky uvedené podmienky viac alebo menej spĺňajú len dve poznané dejinne okolnosti, ktoré sa na území západného Slovenska odohrali v čase Antiky. Vpád Dákov na jeho keltské osídlenie a preniknutie Hunov na jeho germánske osídlenie.

Kelti a Dákovia.

V prvom storočí pred našim letopočtom Kelti sídlili na temer celom územi dnešného Slovenska. Ich strediska sú koncentrované hlavne na západnom Slovensku. Dákovia, žijúci v priestore dnešného Rumunska, za kráľa Burebistu podnikli veľké ťaženie na územie Keltov. Vojna v roku 60. BC  bola rýchla a vyhladzujúca. Z celej populácie prežili len Kelti, ktorí unikli alebo už pred útokom žili na severe Slovenska. Ktoré zo siedmych podmienok splna tento konflikt? Prvé tri Kelti spĺňajú. Štvrtú podmienku, že nepriateľ nemohol prekročiť bránený Dunaj, konflikt nespĺňa. Dákovia útočili po oboch stranách Dunaja. Nakoniec, rozhodujúca bitka sa neodohrala na Slovensku, ale pri Neziderskom jazere.  Piata podmienka tiež nie je splnená. Kelti o útoku nevedeli s predstihom, hoci ich osídlenie na východe sa dotýkalo priamo územia Dákov. Konštrukciu zemného valu Kelti samozrejme veľmi dobre poznali. Ale jeho použitie na obranu teritória nie. Do roku 60. BC tento spôsob obrany bol použitý v Egypte, Mezopotamii, Číne, na obranu Peloponézu a proti Spartakovym otrokom. Ani jeden tento val „slovenskí" Kelti nevideli. Posledná podmienka: Spálenie valu mohli urobiť Dákovia. Zachovalo sa ich osídlenie v jeho susedstve a mali na to 100 rokov čas, než boli z územia vytlačení alebo asimilovaní Germánmi.

Germáni a Huni.

Germáni spĺňajú prvé tri podmienky. Žili na území západného Slovenska a ich najľudnatejšie osídlenie bolo na nížinách a v povodiach riek Váh a Hron a Ipeľ. Germáni mali kráľov, či už ich dosadili Rimania alebo si zvolili vlastných. Zároveň boli poľnohospodári, chovali dobytok a kone. Železo vedeli používať a vyrábať. Podmienka číslo 4: Dunaj. Dunaj zo západu a z juhu vtedy chránili rímske légie. Pre Rimanov predstavovali Huni rovnaké nebezpečenstvo. „Slovenskí" Germáni, Svebi, lebo tak sa v tých časoch volali potomkovia Kvádov, iste vedeli o osude Gotov, ktorých Huni porazili na južnej Ukrajine a v Moldavsku. Rímska obrana dolného Dunaja predstavovala vážnu prekážku pre národy utekajúce pred Hunmi. Preto cesta Hunov do oblasti karpatského oblúka bola dlhým časovým úsekom vyplneným ťažkými vojnami od Krymu po dolný Dunaj. Germáni tiež poznali funkciu a výstavbu valu. Temer 400 rokov sa dennodenne pozerali na valy rímskeho limesu. Niekoľko rokov pred vpádom Hunov, rímsky cisár Valentinianus donútil Kvádov stavať na našej severnej strane Dunaja obranne objekty, čo mu nevedeli odpustiť nielen Germáni ale aj Samo Chalúpka. Druhým vzorom je výstavba alebo obnova rovnakého obranného valu medzi južným oblúkom Karpat a Dunajom v dnešnom Rumunsku. Tento val stavali Goti v roku 376 proti Hunom. Ale Huni nedostavaný val obišli a jeho obrancovia sa zachránili útekom do karpatských lesov. Krátko potom utrpeli Rimania osudovú porážku od Gotov pri Adrianopole a ich légie začali mat na Dunaji vážne problémy. Do obdobia po roku 375, je podľa mňa, možné umiestniť výstavbu Spečeného valu. Germáni celu svoju dovtedajšiu históriu žili v otvorených osadách a spoliehali na svoje vojenské umenie alebo na útek do močarísk a hôr. Keďže je to na Germánov dielo nevídaného rozsahu, ich strach musel byt neskutočný. K opusteniu valu došlo pravdepodobne v roku 400, keď Huni spoločne s poddanými Gotmi porazili Gepidov a ovládli  povodie Tisy a východoslovenskú nížinu. Germáni utekajúci z pravo brežného Dunaja strhli zo sebou  Svebov a začali plieniť územie dnešného Rakúska a Bavorska. Pád rímskeho limesu v našej oblasti bol tak rýchly, že Rimania v Carnunte nestačili ani chlieb vybrať z peci. Val zostal opustený. V jeho okolí sa bez boja usadili Huni a vládli zvyšku Svebov. Pravdepodobne vtedy  bol val spálený samotnými jeho staviteľmi možno na príkaz Hunov.

Perlička na záver.

 Ako hovorieva klasik Pavel Dvořák: „A možno to bolo všetko inak!" Útek Svebov a spálenie valu nezapríčinili Huni, ale veľká kométa ktorá sa objavila 18.3. roku 400. Požiar v dĺžke 60 kilometrov možno bol ohňostrojom na rozlúčku s nadlho posledným slušným storočím v strednej Európe.

 Val vznikol v dobe bronzovej a zanikol v prechodnom období medzi dobou bronzovou a a dobou železnou (okolo roku 600 p. n. l.).Treba povedať, že konštrukcia valu je orientovaná na obranu z východného smeru.

  

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

eunicesildenafilcitrate.com

(cheap sildenafil online, 7. 4. 2021 2:02)

sildenafil buy nz https://eunicesildenafilcitrate.com/ where can i get sildenafil without prescription

vegavardenafil

(buy vardenafil over the counter online, 5. 4. 2021 10:11)

buy vardenafil online without presciption https://vegavardenafil.com/ vardenafil vs viagra vs cialis

elitadalafill

(generic tadalafil, 4. 4. 2021 8:53)

buy tadalafil us https://elitadalafill.com/ tadalafil max dose

alprostadildrugs.com

(alprostadil suppository uses, 3. 4. 2021 14:47)

injectable ed medicine https://alprostadildrugs.com/ parkinson and alprostadil

news in rivers state

(AngelWhile, 27. 3. 2021 7:03)

covid-19 in nigeria https://www.fmohconnect.gov.ng/research_knowledge.html

Forex analyzer pro system free download

(ForexPeessy, 16. 3. 2021 2:31)

Currency quote. https://forex-trading-is.com

Anticellulite Manhattan

(JoshuaFIedo, 13. 1. 2021 2:37)

https://pjdupdates.captivatemedia.com.au/2019/09/24/home/#comment-7317 - erotic New Yourk
Hello! Our employees those who make your privacy life much easier . We are a company that gives you massage .

https://baildonfarmersmarket.org/first-market-2017-early-bird-voucher/#comment-138636 - Relaxing New Yourk
Characteristic sign our Turkish soap salon is not an enforced setting. We optimize groups in a social network to develop.
https://ywz.es/post-format-standard/#comment-10831 - Thai with herbal pouches Manhattan
Recommended for you personally check very different method massage methods today. We are always we are waiting you personally in our massage salon.
https://www.schreinerei-olt.de/shop/product-title-3/#comment-68280 - Lymphatic drainage NY

Valid ROBLOX Gift Cards 2021

(Mixgrine, 2. 1. 2021 3:42)

https://booksfactorypdf.weebly.com/donate.html

KW:
ROBLOX Gift Cards Glitch 2021
How To Redeem ROBLOX Gift Cards 2021
Where To Get ROBLOX Gift Cards Near Me 2021
ROBLOX 5 Doallr Gift Cards 2021

Forex robot builder

(ForexPeessy, 21. 12. 2020 11:43)

Форекс на фунт стерлінгів. https://ua.forex-is.com

What is forex option trading

(ForexPeessy, 21. 12. 2020 8:23)

فاریکس mt5. https://pk.forex-is.com

How To Get A Lot Of Likes On Tiktok 2021

(Mixgrine, 16. 12. 2020 23:34)

https://archive.org/details/@kerikeris

Do you want be famous on tiktok? Click link above and enjoy fans and followers free! 2021 UPDATED!

tik tok hack 2021,tiktok likes 2021 free,tiktok fans 2021 free,tiktok free followers 2021,tiktok free usa hack 2021,tiktok free likes usa 2021,tiktok free followers 2021 usa,hearts free tiktok
KW:
How To Get More Followers On Tiktok Free 2021
How To Get Free Tiktok Followers No Human Verification 2021
How To Boost Followers On Tiktok 2021
How To Get Free Tiktok Followers 2021

Source of article:

2. https://www.purchase.edu/live/events/21400-tik-tok-video-competition

Free Codes For ROBLOX Gift Cards 2021

(Mixgrine, 16. 12. 2020 13:22)

https://graws-things.tumblr.com/post/633693984223576064/free-roblox-hack-2021-generator-online-for

KW:
How To Get ROBLOX Gift Cards For Free 2021
Discount ROBLOX Gift Cards 2021
ROBLOX Robux Generator No Verification 2020 DECEMBER UPDATED
ROBLOX Gift Cards Walmart 2021

Fx forex exchange

(ForexPeessy, 10. 12. 2020 20:08)

Forex valutakurser. https://no.forex-is.com

Free forex vps service

(ForexPeessy, 10. 12. 2020 16:37)

Nejlepší forex obchodní deník. https://cz.forex-is.com

zxYevV99NqFN7nq3O8bXP3oX67Pjbl7o

(ascentraisse, 19. 11. 2020 23:22)

B1B1gopZto8W0TghJUanxtB9VDxWHM4b
Ymrd3G9u0wTDPfkcGs8PnNDYuj7sfS5w
T4ReSN5sZ7101YJZwxAJl43gfTdfCzhj
KVjMDKZfz11ns0s1zc9bjZUDAujVilGI
qVdFXjCHTXo1qTxfMuW1SLzAekkVHBVr

What have you been up to? Talking about covid

(ramboerymn, 6. 11. 2020 7:38)

What have you been up to? I am fascinated about covid19. Can you talk about it? If the same thread is opened please redirect my post :). Thanks :).

PS: I don't know any people with covid and you? rambo :D

Top 10 Hong Kong Classic Film list

(Samuelbut, 8. 10. 2020 8:52)

香港十大经典电影,由于不同的人有不同的标准,因此很难定义香港最重要的电影。该名单是根据对电影发展的重要性,对其他电影制片人的影响,文化重要性和香港电影的历史重要性等因素选择的电影行业。

#1《英雄本色》
英雄本色A Better Tomorrow


《英雄本色》是一部由吴宇森执导的1986年香港犯罪电影,由周润发,狄龙和张国荣主演。这部电影对香港电影业乃至国际影业都产生了深远的影响,香港后来的黑帮电影都是以英雄本色为参照,现在流行一句话,英雄本色是香港黑帮电影的开始,而《无间道》则是香港黑帮电影的结束,由此可见这两部电影对于香港电影的影响力。#2《精武门》
精武门李小龙(1972)Fist of Fury《精武门》(Fist of Fury)是由李小龙主演的1972年香港功夫电影。《精武门》是李小龙最具影响力的作品之一,于1970年代开创了“功夫电影的黄金时代”。#3.《大话西游》系列
A Chinese Odyssey Part One: Pandora’s Box


《大话西游》是一部由刘镇伟(Jeffrey Lau)执导的1995年香港奇幻喜剧电影,由周星驰(Stephen Chow),吴孟达(Ng Man-tat)和朱茵主演。该片改编自中国古典小说《西游记》。它结合了喜剧和武侠的元素,围绕着一个爱情故事的中心主题,这部电影在香港上映的时候票房并不理想,而在中国大陆播放之后,在网络上引起了强烈的反响。#4.《阿飞正传》
阿飞正传 Days of Being Wild

《阿飞正传》是由王家卫导演的1990年香港电影,由张国荣,刘德华和张曼玉,刘嘉玲主演。这部电影在当年的香港电影金像奖中横扫一波大奖。#5.《少年黄飞鸿之铁马骝》
少年黄飞鸿之铁马骝/Iron Monkey《少年黄飞鸿之铁马骝》是1993年由袁佑平执导的香港武术电影,由甄子丹,余荣光和王晶主演。影片讲述了中国民间英雄黄飞鸿的童年和父亲黄启英的故事。#6.《倩女幽魂》
A Chinese Ghost Story


《倩女幽魂》是一部1987年的香港浪漫恐怖片,由张国荣和黄祖贤主演。它是鬼怪电影的代表,几乎是其他同类电影无法比拟的。魔鬼的怪异世界,女鬼聂小倩的美丽形象以及整部电影的浪漫气氛,已成为在观众心中挥之不去的独特影像。#7.《甜蜜蜜》
甜蜜蜜 Comrades: Almost a Love Story《甜蜜蜜》是1996年由陈可辛导演的香港电影,由张曼玉,黎明,曾志伟和杨恭如主演。这部电影既是引人入胜的浪漫爱情,也是香港的迷人景象,捕捉到这座大城市在深刻的历史变革边缘时明显的焦虑和迷失方向。#8《A计划》 Project A
A 计划 Project A
A计划是一部由成龙执导的1983年香港武术,动作片,喜剧片。成龙在影片中携手武术巨星洪金宝。成龙担任19世纪海岸警卫队办公室的一员,为香港的边境地区保卫走私和不受欢迎的人。电影中最大的特技是向1923年的哈罗德·劳埃德(Harold Lloyd)序列致敬,从追捕者手中逃跑,最后悬吊在钟楼上。#9.《最佳拍档》 Aces Go Places
最佳拍档 Aces Go Places

最佳拍档是1982年由曾志伟(Eric Tsang)执导的香港喜剧电影,由许冠杰(Sam Hui)和麦嘉(Karl Maka)主演。这是一部令人难以置信的过时电影,其中包含着真正的乐趣。许冠杰和麦嘉具有良好的化学反应。还有一些不错的特技,疯狂的节奏是绝对的优势,超级多的笑点,是香港喜剧片的经典代表作。#10.《无间道》Infernal Affairs
无间道2002 Infernal Affairs
《无间道》是2002年香港电影惊悚片,由刘伟强和麦兆辉执导,梁朝伟、刘德华、曾志华、陈慧琳等主演,在香港电影大萧条的背景下,这部电影被誉为重振香港电影业的复兴作品,这是一部犯罪惊悚片的现代杰作,也是一部卧底题材难以超越的代表作。

https://www.nima3.com

Meet, be inspired, communicate and continue flirting!

(Alexlomma, 28. 8. 2020 15:01)

Meet, be inspired, communicate and continue flirting!
Follow the link https://bit.ly/3gsovBe

Passive income

(Alexlomma, 9. 8. 2020 3:02)

https://bit.ly/33wZRwj Passive income this is free money https://clck.ru/Q83LE

Reliable service, generating income, which gives members with passive income from online advertising revenue.
It's easy for members ... Just select your banners and watch the money slowly flow into your account every minute. You won't believe how quickly this stacks up.
https://clck.ru/Q86mG


JOIN 1K DAILY PROFESSIONAL INNER CYCLE
Are you prepared to make a income of greater than a thousand euros consistent with day?
Ride the Bitcoin wave and earn guaranteed € a thousand consistent with day https://bit.ly/33wZRwj
Now you can start rading Forex without investing money! Forex contests - start from zero!
Forex contests - start from zero! Unique contests - begin trading without investing real money!
Get real money for free! https://clck.ru/Q864u

Join any time! Get a money prize!
This is your only chance to become financially free! The best way to earn! https://clck.ru/Q83DB

A man from germany has shared his financial secret. This information from a banker turned the financial word upside down!
How can you earn 500 Euro just in 30 minutes? Hurry up to become rich, while there is a chance.
Why rich people can bypass the system? The banking secret has been revealed! https://clck.ru/Q86f2

24-hour income! This method is something you won’t resist! Real money! No scam!
A new way to earn has been revealed on the web! Click and find out more!
Earn money in no time!
An easy way to earn online! Get 593 Euro in 20 minutes! https://clck.ru/Q86CT

I earned $100 in 15 minutes! Everyone can do it! The money will start growing like mushrooms after the rain!
Find out NOW - a REAl free way to become financially independent!
Do you know a way to earn your first million? Watch the video and find out! https://clck.ru/Q86C9

Онлайн карта распространения коронавируса

(JoshuaKab, 27. 7. 2020 21:26)

Карта распространения коронавируса https://karta-coronavirusa.info/218-v-peterburge-koronavirusom-zarazilis-pacienty-i-sotrudniki-psihbolnicy.html